Legal Notice

Zásady ochrany osobních údajů

 1.  Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je hlavní město Praha, magistrát hl. města Prahy. 
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  1. adresa: Magistrát hl. města Prahy se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO: 00064581
  2. email: posta@praha.eu
 3. kontakt na Pověřence hlavního města Prahy pro ochranu osobních údajů:
  1. email: poverenecgdpr@praha.eu
 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 5. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a v souvislostí s využitím portálu COVID 19 (dále jen “Portál”).
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro pro vyhodnocení a případné plnění požadavků zadaných do Portálu.
  3. Zpracovatelem osobních údajů je CVVI a.s.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  1. legitimní zájem správce na zpracování osobních údajů, který převažuje zájem fyzické osoby na ochraně osobních údajů
  2. souhlas se zpracováním osobních údajů 
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  1. posouzení požadavků zadaných do Portálu 
  2. plnění požadavků zadaných do Portálu
  3. komunikace s uživateli Portálu
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  1. po dobu 5 let od zadání požadavků do Portálu
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  1. orgány veřejné správy podílející se na distribuci zdravotnických prostředků v období nouzového stavu. 
  2. osoby podílející se na posouzení žádostí zadaných do Portálu 
  3. osoby podílející se na distribuci zdravotnických prostředků, které správce distribuuje na základě požadavků zadaných do Portálu 
  4. poskytovatelé IT služeb a zpracovatelé dat
  5. osoby podílející na distribuci zdravotnických prostředků, které správce distribuuje na základě požadavků zadaných do Portálu.                                                                                                                       
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  3. právo na vymazání osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména přijetím bezpečnostních pokynů, aplikací nejmodernějších bezpečnostních opatření a použitím fyzických prostředků ochrany. 
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním žádosti do Portálu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 3. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2020.

Podmínky používání Portálu

E -Accelerator, z.ú., se sídlem na adrese Náměstí Kinských 6, Praha 5.

 1. stanovuje pravidla a podmínky pro používání portálu www.covidpomucky.cz (dále jen „E-Accelerator“ a „Pravidla“).
 2.  Portálem se pro účely těchto Pravidel rozumí internetové stránky přístupné z adresy www.covidpomucky.cz
 3. Provozovatelem internetových stránek www.covidpomucky.cz.  tvořících Portál je E-Accelerator, z.ú., které je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).
 4. Provozovateli svědčí veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách Portálu, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na stránkách Portálu nebo produktových podstránek.
 5. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání Portálu se řídí těmito Pravidly.
 6. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví Portál (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele přístupných přes tento Portál a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek dostupných přes Portál.

Úplnost a aktuálnost informací

 1.  Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto Portálu byly aktuální, a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány.
 2. I přesto Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu.
 3. Informace zveřejněné na Portálu jsou základní informace o distribuci zdravotnických prostředků poskytovatelům zdravotních a jiných služeb, které mají obecný informativní charakter.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Provozovatel a obsah

 1.  Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici pro užívání na internetových stránkách v rámci Portálu.
 2. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah, ke kterému pouze zprostředkovává přístup.
 3. Provozovatel dále není odpovědný za cizí obsah umístěný v rámci Portálu, pokud mu tento obsah není znám, nebo pokud pro něj není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit.

Provozovatel tedy především nenese žádnou odpovědnost za

 1. Reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Provozovatele.
 2. Obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují Uživatelé Portálu prostřednictvím Portálu.
 3. Obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Portálu Provozovatele.
 4. Odkazy na stránky třetích osob umístěné na Portálu.

Provozovatel je

 1. Oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele.
 2. Zejména je oprávněn odstranit klamavý a nepravdivý obsah, obsah zasahující do práv a oprávněných zájmů třetích osob, obsah, který je proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, nebo pohlaví, nebo který propaguje násilí či jakékoliv další protiprávní jednání.

Přístup uživatelů k Portálu

 Uživatel se zavazuje

 1. Že při používání tohoto Portálu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Zejména

 1. Užívat jako celek, tak i jednotlivé součásti Portálu jinak než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah stránek Portálu.
 2. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek Portálu.
 3. Zasahovat do bezpečnosti tohoto Portálu.
 4. Zasahovat jiným Uživatelům do užívání tohoto Portálu a jakýmkoliv způsobem jim využití Portálu bránit.
 5. Využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv.
 6. Zasílat na tento Portál zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy.
 7. Vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.
 8. Pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti.
 9. Zadávat nepravdivé informace či vytvářet dojem potřebnosti v neoprávněném rozsahu, kde každý z uživatelů bere na vědomí, že zjevně neoprávněné požadavky či nepravdivé informace budou v době nouzového stavu vždy přezkoumány s ohledem na možné porušení správních či trestněprávních norem.  
 10. Šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály (fake news), materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoliv jiné protiprávní jednání.

Prohlížení portálu a ochrana osobních údajů uživatele

 1. Přístup a používání stránek www.covidpomucky.cz je bezplatné.
 2. Ochrana osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů.
 3. Kontaktní údaje na Provozovatele (pracovní dny od 9 do 16 00 hod.):
  1. Telefon: 608093925
  2. Email: oopcovid19@praha.eu

Závěrečná ustanovení

 1. Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Pravidel do zápatí internetových stránek Provozovatele přístupných z Portálu.
 2. Tyto Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv.
 3. Provozovatel oznámí změnu Pravidel upozorněním na internetových stránkách Portálu. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat.

Platnost: 31. 3. 2020

E-Accelerator